ნავიგაცია

ძიება საიტზე

სიახლეების კალენდარი

სასარგებლო ბმულები

კანონმდებლობა

საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახურის დებულება 07.11.2013 წლის მდგომარეობით

ს.ს.ი.პ. „საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახურის შინაგანაწესი

პრეზიდენტის N47 ბრძანებულება -საჯარო მოხელეთა ატესტაციის წესის დამტკიცების შესახებ

პრეზიდენტის N46 ბრძანებულება -საჯარო თანამდებობის დასაკავებელი კონკურსის ჩატარების შესახე

ზოგადი განათლების შესახებ

შრომის კოდექსი

საჯარო სამსახურის შესახებ

საჯარო სამართლის იურიდიული პირის შესახებ

სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ

საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახურის ფუნქციები

გენდერული თანასწორობის შესახებ

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 მარტის N37ნ ბრძანება

საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის ეთიკის კოდექსი

საკონკურსო-საატესტაციო კომიტეტის დამტკიცების შესახებ

საკვალიფიკაციო მოთხოვნებისა და კონკურსის წესის დამტკიცების შესახებ