ნავიგაცია

ძიება საიტზე

სიახლეების კალენდარი

სასარგებლო ბმულები

კანონმდებლობა

„საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული კონკურსის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ

მანდატურის სამსახურის დებულება

საჯარო მოხელეთა ატესტაციის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ

ს.ს.ი.პ. „საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახურის შინაგანაწესი

ზოგადი განათლების შესახებ

შრომის კოდექსი

საჯარო სამსახურის შესახებ

საჯარო სამართლის იურიდიული პირის შესახებ

სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ

საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახურის ფუნქციები

გენდერული თანასწორობის შესახებ

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 მარტის N37ნ ბრძანება

საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის ეთიკის კოდექსი

საკვალიფიკაციო მოთხოვნებისა და კონკურსის წესის დამტკიცების შესახებ

საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ

სსიპ საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახურის სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის დამტკიცების წესისა და სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის ფორმის დამტკიცების შესახებ