ნავიგაცია

ძიება საიტზე

სიახლეების კალენდარი

სასარგებლო ბმულები

კანონმდებლობა

საჯარო სამსახურში კონკურსის ჩატარების წესის შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონი საქართველოს შრომის კოდექსი

საქართველოს კანონი საჯარო სამსახურის შესახებ

საქართველოს კანონი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის შესახებ

საქართველოს კანონი საჯარო დაწესებულებაში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ

საქართველოს კანონი სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ

საქართველოს კანონი ზოგადი განათლების შესახებ

საქართველოს კანონი გენდერული თანასწორობის შესახებ

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 მარტის N37ნ ბრძანება

მანდატურის სამსახურის დებულება

მანდატურის სამსახურის შინაგანაწესი

საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის ეთიკის კოდექსი

მანდატურის სამსახურის თანამშრომელთა საკვალიფიკაციო მოთხოვნებისა და კონკურსის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ

მანდატურის სამსახურის თანამშრომელთა ფუნქციების დამტკიცების შესახებ მანდატურის სამსახურის უფროსის ბრძანება

სსიპ საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახურის სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის დამტკიცების წესის დამტკიცების შესახებ