ნავიგაცია

ძიება საიტზე

სიახლეების კალენდარი

სასარგებლო ბმულები

კანონმდებლობა

გენდერული თანასწორობის შესახებ - საქართველოს კანონი

ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი

ზოგადი განათლების შესახებ

პროფესიული განათლების შესახებ

საჯარო დაწესებულებაში ინტერესთა შეუთავსებლობის და კორუფციის შესახებ - საქართველოს კანონი

საჯარო დაწესებულებაში შრომის ანაზღაურების შესახებ

საჯარო სამართლის იურიდიული პირის შესახებ

საჯარო სამსახურის შესახებ - საქართველოს კანონი

შრომის კოდექსი - საქართველოს ორგანული კანონი

ადმინისტრაციული ხელშეკრულებების სტანდარტული ფორმების დამტკიცების შესახებ - საქართველოს მთავრობის 25.04.2017 წლის N205 დადგენილება

თანამდებობათა დასახელებებისა და თანამდებობების იერარქიული ჩამონათვალის განსაზღვრის შესახებ 26.04.2017 წლის N215

თანამდებობების ეკვივალენტური ფუნქციური დატვირთვის განსაზღვრის შესახებ - საქართველოს მთავრობის 11.01.2018 წლის N7 დადგენილება

თითოეული იერარქიული რანგისთვის აუცილებელი სპეც. მოთხოვნების განსაზღვრის შესახებ - საქართველოს მთავრობის 28.04.2017 წლის N218 დადგენლება

პროფესიული საჯარო მოხელის მობილობის წესის შესახებ - საქართველოს მთავრობის 20.04.2017  წლის N199 დადგენილება

პროფესიული საჯარო მოხელის შეფასების წესისა და პირობების დამტკიცების შესახებ - საქართველოს მთავრობის 28.04.2017 წლის N220 დადგენილება

პროფესიული საჯარო მოხელის წახალისების წესის დამტკიცების შესახებ - საქართველოს მთავრობის 21.04.2017 წლის N203 დადგენილება

პროფესიული საჯარო მოხელისათვის მოხელის კლასის მინიჭების წესისა და პირობების დამტკიცების შესახებ - 28.04.2017 წლის N219 მთავრობის დადგენილება

სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ  - საქართველოს კანონი

საჯარო სამსახურში კონკურსის ჩატარების წესის შესახებ - საქართველოს მთავრობის 21.04.2017 წლის  N204 დადგენილება

მანდატურის  სამსახურებრივი ფორმის დამტკიცების შესახებ

მანდატურის სამსახურის დებულება

მანდატურის სამსახურის მიერ გაწეული მომსახურების საფასური

მოსამზადებელი კურსები თემატიკა

,,ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებაში უსაფრთხოებისა და საზოგადოებრივი წესრიგის დაცვის წესისა და პირობების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის 2019 წლის 29 იანვრის N06/ნ ბრძანება

მანდატურთა მოქმედების ზოგიერთი წესი

სსიპ საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახურის შინაგანაწესი

მანდატურის სამსახურის თანამშრომელთა ფუნქციების დამტკიცების შესახებ მანდატურის სამსახურის უფროსის ბრძანება

სსიპ საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახურის სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის დამტკიცების დამტკიცების შესახებ