ნავიგაცია

ძიება საიტზე

სიახლეების კალენდარი

სასარგებლო ბმულები

საჯარო ინფორმაცია

ელექტრონული ფოსტა

registration@mandaturi.gov.ge

 

 

 

საჯარო ინფორმაცია ღიაა და ყველასათვის ხელმისაწვდომია, გარდა სახელმწიფო, კომერციულ და პირად საიდუმლოებას მიკუთვნებული ინფორმაციისა; საჯარო ინფორმაციის მისაღებად პირი წარადგენს წერილობით განცხადებას; საჯარო ინფორმაცია გაიცემა დაუყოვნებლივ ან კანონით დადგენილ შემთხვევებში არაუგვიანეს 10 დღისა;

მოქალაქეს უფლება აქვს აირჩიოს საჯარო ინფორმაციის მიღების ფორმა, (ასლი, ამობეჭდილი ან ელექტრონული ვერსია) თუ იგი სხვადასხვა სახით არსებობს, აგრეთვე გაეცნოს ინფორმაციას დედანში;

 

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი. თავი III- ინფორმაციის თავისუსუფლება

საქართველოს კონსტიტუცია. მუხლი 41

საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით მოთხოვნის სტანდარტის დამტკიცების შესახებ

საჯარო ინფორმაციის პროაქტიული გამოქვეყნების სტანდარტის დამტკიცების შესახებ