საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახური

OFFICE OF RESOURCE OFFICERS OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS

ახალი ამბები

29.12.2020

მანდატურის სამსახურის 2021 წლის განვითარების გეგმა

მანდატურის სამსახურის 2021 წლის განვითარების გეგმა

საგანმანათლებლო დაწესებულებებში უსაფრთხო და ზრუნვაზე ორიენტირებული გარემოს ხელშეწყობისა და განმტკიცების მიზნით, პანდემიით გათვალისწინებული გამოწვევების გათვალისწინებით, მანდატურის სამსახური 2021 წელს მნიშვნელოვანი პროექტების განახორციელებას გეგმავს:

ფსიქოსოციალური მომსახურების ცენტრი საპილოტე სკოლებში განაგრძობს ბავშვთა მიმართ ძალადობის, მათ შორის, ბულინგის და ნივთიერებების ავადმოხმარების პრევენციის, ასევე, აღდგენითი პროცესების დანერგვის პროექტის იმპლემენტაციას.

საპილოტე სკოლებში დაიწყება სასკოლო მედიაციის მექანიზმის დანერგვა, რაც საგანმანათლებლო დაწესებულებაში აღდგენითი პროცესების, სასკოლო კონფლიქტებზე რეაგირების და მათი კონსტრუქციული გზით გადაჭრის საუკეთესო მექანიზმია.

გაიზრდება საგანმანათლებლო სივრცეში სოციალური მუშაკების როლი. მანდატურის სამსახურს, მათ შორის, რეგიონულ ცენტრებში, დაემატება 50 კვალიფიციური სოციალური მუშაკი.

სასკოლო ჩარევა განხორციელდება სასიცოცხლო კრიზისების ინტერვენციის მიდგომის დანერგვით. აღნიშნული მიდგომა აღიარებულია ამერიკისა და ევროპის სასკოლო სივრცეში და ის მოსწავლის ქცევის პოზიტიური ცვლილების ხელშეწყობასა და სტრესული სიტუაციების დაძლევის მხარდაჭერაზეა ორიენტირებული.

ონლაინ სივრცეში ძალადობის ამოცნობის მექანიზმის შემუშავებისა და დანერგვის მიზნით, მანდატურის სამსახურმა მოამზადა გზამკვლევი მასწავლებლებისა და სოციალური მუშაკებისათვის. გზამკვლევზე დაყრდნობით, სასწავლო პროცესის უკონტაქტოდ წარმართვის მიუხედავად, შესაძლებელი გახდება, სკოლას არ გამორჩეს მოსწავლის მიმართ არსებული ან მოსალოდნელი საფრთხეები.

დაიწყება ფსიქოსოციალური მომსახურების ეფექტიანობის შეფასების ინსტრუმენტების პრაქტიკაში გამოყენება, რაც იმას ნიშნავს, რომ ცენტრს მიწოდებული მომსახურების ეფექტიანობის შეფასების საშუალება მიეცემა, მიღებული შედეგები კი მტკიცებულებით წონას შეიძენს და მომსახურების გადახედვისა და დახვეწის საუკეთესო საშუალებას შექმნის. 

მანდატურის სამსახურის სპეციალისტების პროფესიული უნარების დახვეწისა და კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით, დაგეგმილია საერთაშორისო თუ ეროვნულ დონეზე მათი გადამზადება.

გაგრძელდება და კიდევ უფრო ინტენსიური გახდება საერთაშორისო და ევროპულ ორგანიზაციებთან მჭიდრო თანამშრომლობა, რაც შესაძლებელს გახდის განვითარებული ქვეყნების გამოცდილების პრაქტიკაში დანერგვას.

ამოქმედდება და სრული დატვირთვით ამუშავდება მანდატურის სამსახურის ფსიქოსოციალური მომსახურების ცენტრის ახალი ვებ-გვერდი befriend.mes.gov.ge, რომელიც ამჟამად სატესტო რეჟიმში ფუნქციონირებს. აღნიშნული ინტერნეტ-პორტალი მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს ძალადობის შესახებ საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებასა და ინფორმაციის ხელმისაწვდომობას. ამასთან, ვებ-გვერდი მომხმარებელს შესაძლებლობას მისცემს, ონლაინ რეჟიმში, უსასყიდლოდ და სრული კონფიდენციალურობის დაცვით, მიიღოს სასურველი და კომპეტენტური ფსიქო-სოციალური კონსულტაცია.

როგორ გავხდე მანდატური?

მონიტორინგის სამმართველოს ცხელი ხაზი

2 200 220 (3335)

ფსიქოლოგიური საკონსულტაციო მომსახურების 24 საათიანი ცხელი ხაზი

08 00 00 00 88

ფსიქო-სოციალური მომსახურების ცენტრის ცხელი ხაზი

2 200 220 (3025)