ნავიგაცია

ძიება საიტზე

სიახლეების კალენდარი

სასარგებლო ბმულები

ბიუჯეტი - სახელმწიფო შესყიდვები

სსიპ საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახურის სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის დამტკიცების წესის დამტკიცების შესახებ

 

ინფორმაცია ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების და სახელმწიფო ქონების პრივატიზების შესახებ

 

ინფორმაცია ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების და სახელმწიფო ქონების პრივატიზების შესახებ 2014 წლის I კვ.

 

ავტოსატრანსპორტო საშუალებები 2015 წლის III კვარტლის მდგომარეობით

 

ბიუჯეტი (დამტკიცებული, დაზუსტებული) - III კვარტალი

 

ინფორმაცია 2015 წლის მესამე კვარტლის ბიუჯეტის შესრულების შესახებ

 

ინფორმაცია განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ განხორციელებული, 2015 წლის III კვარტალი

 

ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების კვარტალური ოდენობების შესახებ

 

ინფორმაცია ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტებზე გაწეული სამივლინებო ხარჯების შესახებ

 

უძრავი ქონების ჩამონათვალი 2015 წლის პირველი კვარტლის მდგომარეობით

 

სსიპ საგნმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახურის 2015 წლის შესყიდვების რეესტრი

 

სსიპ საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახური - 2015 წლის ბიუჯეტი

 

ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების კვარტალური ოდენობების შესახებ

 

ინფორმაცია ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტებზე გაწეული სამივლინებო ხარჯების შესახებ