ნავიგაცია

ძიება საიტზე

სიახლეების კალენდარი

სასარგებლო ბმულები

ბიუჯეტი - სახელმწიფო შესყიდვები

,,სსიპ საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახურის სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის დამტკიცების წესისა და სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის ფორმის დამტკიცების შესახებ’’ სსიპ საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახურის უფროსის 06.03.2015 წლის N30 ბრძანების ცვლილება

 

ინფორმაცია ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების და სახელმწიფო ქონების პრივატიზების შესახებ

 

ინფორმაცია ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების და სახელმწიფო ქონების პრივატიზების შესახებ 2014 წლის I კვ.

 

,,სსიპ საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახურის სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის დამტკიცების წესისა და სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის ფორმის დამტკიცების შესახებ’’ სსიპ საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახურის უფროსის 06.03.2015 წლის N30 ბრძანების ცვლილება

 

სსიპ საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახურის სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის დამტკიცების წესისა და სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის ფორმის დამტკიცების შესახებ’’ სსიპ საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახურის უფროსის 06.03.2015 წლის #30 ბრძანების დანართ #2-ში ცვლილების შეტანის შესახებ.

 

,,სსიპ საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახურის სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის დამტკიცების წესისა და სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის ფორმის დამტკიცების შესახებ’’ სსიპ საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახურის უფროსის 06.03.2015 წლის N30 ბრძანების ცვლილება

 

,,სსიპ საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახურის სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის დამტკიცების წესისა და სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის ფორმის დამტკიცების შესახებ’’ სსიპ საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახურის უფროსის 06.03.2015 წლის N30 ბრძანების ცვლილება

 

,,სსიპ საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახურის სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის დამტკიცების წესისა და სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის ფორმის დამტკიცების შესახებ’’ სსიპ საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახურის უფროსის 06.03.2015 წლის N30 ბრძანების ცვლილება

 

ავტოსატრანსპორტო საშუალებები 2015 წლის III კვარტლის მდგომარეობით

 

ბიუჯეტი (დამტკიცებული, დაზუსტებული) - III კვარტალი

 

ინფორმაცია 2015 წლის მესამე კვარტლის ბიუჯეტის შესრულების შესახებ

 

ინფორმაცია განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ განხორციელებული, 2015 წლის III კვარტალი

 

ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების კვარტალური ოდენობების შესახებ

 

ინფორმაცია ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტებზე გაწეული სამივლინებო ხარჯების შესახებ

 

უძრავი ქონების ჩამონათვალი 2015 წლის პირველი კვარტლის მდგომარეობით

 

სსიპ საგნმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახურის 2015 წლის შესყიდვების რეესტრი

 

სსიპ საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახური - 2015 წლის ბიუჯეტი

 

ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების კვარტალური ოდენობების შესახებ

 

ინფორმაცია ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტებზე გაწეული სამივლინებო ხარჯების შესახებ